Regulamin serwisu

 

 

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego saleconfig.com, Usługi SaleConfig SaaS, umożliwiającej dostęp do funkcjonalności oprogramowania SaleConfig za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji komputerowej, w tym warunki techniczne świadczenia przedmiotowej usługi.
 2. Serwis internetowy pod adresem www.saleconfig.com prowadzony jest przez Maxima Marcin Gasiński z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Przytulna 30/10, 80-176 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG o numerze NIP 9570773962.
 3. Składając zamówienie na oferowaną przez Usługodawcę Usługę SaleConfig Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usługi SaleConfig.


II. DEFINICJE

 1. Producent, Usługodawca – Maxima Marcin Gasiński z siedzibą w Gdańsku, adres: Przytulna 30/10 80-176 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, o numerze NIP: 9570773962
 2. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługę SaleConfig
 3. Usługa SaleConfig – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Oprogramowania SaleConfig
 4. Oprogramowanie SaleConfig – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego w wersji SaaS;
 5. Serwis Internetowy – witryna internetowa Usługodawcy działająca pod adresem: www.saleconfig.com i umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do Usługi SaleConfig
 6. System zamówień serwisu internetowego saleconfig.com – wyodrębniona część Serwisu Internetowego umożliwiająca Usługobiorcy składanie zamówień na Usługę SaleConfig
 7. Formularz Rejestracji – formularz zamieszczony na stronie internetowej www.saleconfig.com umożliwiający rejestrację Usługobiorcy w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem którego Usługobiorca może uzyskać dostęp do Usługi SaleConfig
 8. Konto – wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się zapisane dane Usługobiorcy (podane przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym), do których Usługobiorca uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła
 9. Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę z tytułu korzystania z Usługi SaleConfig, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku
 10. Cennik – dokument udostępniony w Serwisie Internetowym określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z Usługi SaleConfig
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi SaleConfig


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci umożliwienia Usługobiorcy korzystania z funkcjonalności Oprogramowania SaleConfig w wersji SaaS. W celu uzyskania dostępu do Usługi SaleConfig, Usługobiorca wypełnia zamieszczony w Serwisie Internetowym Formularz Rejestracyjny i zakłada Konto,  które jest prowadzone przez Usługodawcę.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa w postaci prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym jest realizowana przez Usługodawcę od momentu założenia Konta przez Usługobiorcę do czasu złożenia przez niego dyspozycji usunięcia Konta. Usługa prowadzenia Konta Usługobiorcy jest nieodpłatna.
 2. Usługa SaleConfig jest realizowana na rzecz Usługobiorcy (aktywowana) po uprzednim założeniu przez Usługobiorcę Konta, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu należnej Opłaty Abonamentowej.
 3. W celu skorzystania z usług wskazanych w pkt III. Usługobiorca winien dysponować:
  • urządzeniem komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista lub nowszym, około 100MB wolnej przestrzeni dyskowej, 2 GB RAM
  • dostępem do Internetu gwarantującym nieprzerwany dostęp do Serwisu Internetowego o przepustowości co najmniej 512 kb/s,
  • poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową
 4. Zamówienia Usługobiorcy na Usługę SaleConfig są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia na Usługę SaleConfig jest dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji w Systemie zamówień serwisu internetowego saleconfig.com. Przy tym podanie poprawnego adresu e-mail Usługobiorcy jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 4 dni roboczych, zostaną anulowane.
 6. Zamówienia na Usługę SaleConfig, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane i mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo na podany przez niego adres e-mail.
 7. Zamówienia na Usługę SaleConfig realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 8. Czas realizacji zamówienia Usługobiorcy jest możliwie jak najkrótszy. We wszystkich przypadkach jest zależny od daty zaksięgowania na koncie Usługodawcy uiszczonej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia (aktywacji Usługi SaleConfig) może ulec wydłużeniu. Zamawiający może nie wyrazić na to zgody i ma w takim wypadku ma prawo zrezygnować z zamówienia.
 9. W Serwisie Internetowym honorowane są „kody promocyjne”. Usługobiorca dysponujący „kodem promocyjnym” powinien go wpisać w polu koszyka o nazwie „kod kuponu”, a następnie nacisnąć przycisk „zastosuj kupon”. Kupony promocyjne, w zależności od ich rodzaju, mogą dotyczyć wszystkich pozycji w koszyku, bądź poszczególnych pozycji koszyka, mogą być ograniczone czasowo, ważne tylko z Kontem Usługobiorcy, mogą być możliwe do wykorzystania jedno lub wielorazowo. Zasady użycia „kuponu promocyjnego” będą na nim szczegółowo opisane.
 10. Stawki Opłat Abonamentowych podane w Cenniku znajdującym się Serwisie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (cena netto).
 11. Do każdego osobnego zamówienia Usługobiorcy generowany jest dowód zakupu (faktura). W przypadku, gdy Usługobiorca jest płatnikiem podatku VAT, w zamówieniu powinien podać swój numer NIP. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji Konta, zaś na życzenie Usługobiorcy – jest wysyłana pocztą tradycyjną (na podany przez Usługobiorcę adres).
 12. Okres abonamentowy z tytułu świadczenia Usługi SaleConfig wynosi 30 lub 365 dni. Usługobiorca dokonuje wyboru okresu abonamentowego w trakcie składania zamówienia na Usługę SaleConfig. Czas trwania opłaconego abonamentu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi SaleConfig przez Usługodawcę.
 13. Usługobiorca w dowolnym momencie, przed upływem bieżącego okresu abonamentowego, ma prawo zmiany okresu abonamentowego programu. W tym celu Usługobiorca, winien dokonać stosownych zmian w module Licencje lub powiadomić o tym fakcie Usługodawcę pisemnie na adres email: biuro@saleconfig.com lub za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Internetowej saleconfig.com. Czas trwania przedłużenia zaczyna biec po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego.
 14. Po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę za dokonane zmiany w parametrach licencji lub przedłużenie jej trwania, umowa świadczenia Usługi SaleConfig zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres. W przeciwnym razie Umowa świadczenia Usługi SaleConfig ulega rozwiązaniu.
 15. Zmiany Cennika Opłat Abonamentowych są ogłaszane w Serwisie Internetowym poprzez publikację aktualnego Cennika Opłat Abonamentowych. Zmiana Cennika Opłat Abonamentowych nie wpływa na zmianę wysokości Opłat Abonamentowych uiszczonych przez Usługobiorcę przed opublikowaniem zmienionego cennika.
 16. Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Nadto Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu Internetowego.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w razie zaistnienia zakłóceń w realizacji Usługi SaleConfig wywołanych siła wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym Usługobiorcy.
 18. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z nienależytym wykonywaniem Usługi SaleConfig może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie Usługobiorcy. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy powstała w związku z niniejszą umową ogranicza się do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w okresie abonamentowym, w którym miało miejsce nienależyte wykonanie usługi. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 19. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa SaleConfig będzie spełniała wszystkie oczekiwania Usługobiorcy. W interesie Usługobiorcy leży zapoznanie się z funkcjonalnościami Oprogramowania SaleConfig przed zawarciem umowy świadczenia Usługi SaleConfig.


V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • założenia Konta przez Usługobiorcę i pierwszego zalogowania się Usługobiorcy na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Usługobiorcy. W tym celu Usługobiorca zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych Usługobiorcy – dotyczy usługi prowadzenia Konta
  • aktywacji usługi przez Usługodawcę, co nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Usługodawcę wpłaty uiszczonej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w należnej wysokości – dotyczy usługi SaleConfig
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy – dotyczy usługi prowadzenia Konta
  • z upływem okresu czasu, za który Usługobiorca uiścił Opłatę Abonamentową, o ile przed upływem tego okresu Usługobiorca nie uiści Opłaty Abonamentowej na kolejny okres czasu – dotyczy usługi SaleConfig
 3. Nadto Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z usług, o których mowa w pkt III Regulaminu, poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie Konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upłynięciu 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania Usługodawcy. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych środków, uiszczone przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w pkt III Regulaminu, a także związane z rozliczeniami, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: biuro@saleconfig.com.
  Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi SaleConfig winna zawierać:
  1. dane kontaktowe Usługobiorcy
  2. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi
  3. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości
 2. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat Abonamentowych powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
  Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
  • zgłaszający reklamację nie uiścił Opłaty Abonamentowej i nie posiada prawa do korzystania z Usługi SaleConfig,
  • nieprawidłowość wykonywania Usługi SaleConfig została wywołana awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania trzeciego lub samego sprzętu komputerowego (komputer, serwer, sieć komputerowa), na jakim Usługa SaleConfig jest świadczona,
  • funkcjonalności udostępnianego w wersji SaaS Oprogramowania SaleConfig są zgodne z Dokumentacją Oprogramowania,
  • usługa SaleConfig jest realizowana przez Usługobiorcę na sprzęcie niespełniającym minimalnych wymagań systemowych lub nieposiadającym parametrów technicznych umożliwiających poprawną pracę, w tym co do ilości przetwarzanych danych,
  • reklamacja jest wynikiem zainfekowania komputera lub sieci komputerowej Usługobiorcy przez wirusy, trojany lub oprogramowanie szpiegowskie,
  • przyczyną reklamacji są problemy Usługobiorcy z użytkowanym łączem internetowym (jego awariami, zbyt niskimi parametrami łącza lub jego niestabilnością. W szczególności dotyczy to łącz telefonii komórkowych, radiowych lub satelitarnych),
  • przyczyną reklamacji jest utratą danych po okresie zakończenia terminu świadczenia usługi SaleConfig za który została uiszczona Opłata Abonamentowa.
  • przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę hasła i/lub loginu do Konta,
  • przyczyna reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne…) nieuprawnionym osobom trzecim,
  • reklamacja dotyczy utraty danych po okresie zakończenia okresu abonamentowego (rozwiązaniu umowy).


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Oprogramowanie SaleConfig udostępniane w modelu SaaS, służy do rozliczania usług świadczonych przez użytkowników usługi SaleConfig (Usługobiorców). Usługobiorca decyduje o zakresie danych wprowadzonych i gromadzonych w związku z korzystaniem z usługi SaleConfig oraz administruje danymi wprowadzonymi przez użytkowników tej usługi. Usługodawca nie weryfikuje rodzaju danych wprowadzonych przez użytkowników usługi SaleConfig i nie ingeruje w ich treść. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia danych przez użytkowników usługi SaleConfig.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy, dobrowolnie przekazane Usługodawcy w związku z procesem tworzenia Konta Usługobiorcy i w związku ze składanymi przez Usługobiorcę zamówieniami przechowywane są na serwerze Usługodawcy, znajdującym się  w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie operatora związanego umową z Usługodawcą i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej jest Usługodawca.
 5. Usługodawca przetwarza podane przez Usługobiorcę dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu oraz w celu prawidłowego realizowania zobowiązań z tytułu zawartych z Usługobiorcą umów licencyjnych.
 6. Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu, przy czym Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań.
 8. Usługobiorca wyraża dodatkową zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (informowania Usługobiorcy o usługach Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących).
 9. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisie Internetowym.


VIII. KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć Serwis Internetowy w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przerwy techniczne w działaniu Serwisu Internetowego nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Usługobiorców oraz jakichkolwiek innych osób.


IX. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Treści udostępniane w Serwisie Internetowym oraz Oprogramowaniu SaleConfig, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania SaleConfig.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem e-maila oraz publikując zmieniony Regulamin w Serwisie Internetowym. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę o ile nie złoży on wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 3. Oświadczenia woli złożone przez Usługodawcę i Usługobiorcę w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.
 4. Wszelkie ewentualne spory, Usługodawca i Usługobiorcy zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III. niniejszego Regulaminu przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 września 2017.